Optreden Hotel la Colombe

Optreden Hotel la Colombe

Op 9 augustus zal Rian avondvullend optreden in Hotel la Colombe op de markt in Maastricht tijdens de Ridderronde. Aanvang 20.uur

© Rian Pasmans

© Rian Pasmans